12. พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน”

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320,696,887 ไร่ หรือ 320.70 ล้านไร่ จากการสำรวจและจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2560-2561 พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 178.74 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.73 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 104.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.63 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 18.74 ล้านไร่ หรือร้อยละ 5.84 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 9.37 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.92 ของเนื้อที่ประเทศ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 9.19 ล้านไร่ หรือร้อยละ 2.87 ของเนื้อที่ประเทศ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2560-2561 กับช่วง พ.ศ. 2558-2559 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด

พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2551-2561

หมายเหตุ:  คำนวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่ (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด
                  [1] ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่เดิม -ลดลง +เพิ่มขึ้น

ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจาก กรมพัฒนาที่ดิน (2558 และ 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562